Το ΚΕΚ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ απευθύνεται σε ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οργανώνοντας και υλοποιώντας ενέργειες κατάρτισης, σε συνδικαλιστικούς φορείς και επαγγελματικές οργανώσεις, παρέχοντας πληροφόρηση σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης.

Επίσης παρέχει, πλήρη πακέτο εκπαιδευτικών υπηρεσιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άνεργους, επιχειρήσεις και φορείς, ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε θέματα επιμόρφωσης, κοινοτικών προγραμμάτων και δυνατοτήτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Στόχος μας είναι η συνεχής συνεργασία και αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών για την καλύτερη ανίχνευση των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Η συνεργασία του ΚΕΚ με κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, Σύλλογοι εργαζομένων και εργοδοτών, ΕΚΑ, Επιμελητήρια) αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην σωστή λειτουργία του φορέα, ειδικά όσον αφορά στη αρτιότερη ανίχνευση των αναγκών της αγοράς εργασίας και στην πιο αποτελεσματική προώθηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή το ΚΕΚ προτίθεται να συνεργαστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα με όσους από τους κοινωνικούς εταίρους εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρων.

Σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη του κεντρικού στόχου της επαγγελματικής κατάρτισης που δεν είναι άλλος από την ένταξη (ή επανένταξη) στην αγορά εργασίας, αποτελεί η συνεργασία του κέντρου κατάρτισης με τους πιθανούς εργοδότες των καταρτιζομένων. Γι' αυτό η διασύνδεση του ΚΕΚ με επιχειρήσεις και η σωστή συνεργασία μαζί τους αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας της κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΚ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ αναπτύσσει πολυδιάστατη συνεργασία με επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριμένα, η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία μητρώου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στο οποίο θα καταγράφονται οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τα βασικά χαρακτηριστικά τους (κλάδος εργασιών, θέσεις εργασίας, στοιχεία επιχείρησης κλπ.). Το μητρώο θα εμπλουτίζεται σε τακτική βάση.
  • Συνεργασία με τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων του αντίστοιχου κλάδου για την καλύτερη ανίχνευση των αναγκών της αγοράς εργασίας και την προετοιμασία του προγράμματος κατάρτισης.
  • Συμφωνία για την διενέργεια πρακτικής άσκησης σε χώρους των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Για την πρακτική άσκηση γίνονται τακτικές συναντήσεις με τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων ώστε να σχεδιάζονται από κοινού οι λεπτομέρειες, ενώ κατά την υλοποίηση της πρακτικής παρίσταται εκπρόσωπος της επιχείρησης ο οποίος βοηθά στην καλύτερη προσαρμογή των καταρτιζομένων και αποκτά ιδία αντίληψη για τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης θα καλείται στο τέλος της πρακτικής να αξιολογήσει την απόδοση των καταρτιζομένων.
  • Άμεση πληροφόρηση των υπευθύνων του ΚΕΚ για τις νέες θέσεις εργασίας που προκύπτουν στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και ειδοποίηση των καταρτισθέντων που έχουν σχετικό προφίλ δεξιοτήτων.
  • Λειτουργία ειδικού γραφείου επαγγελματικού προσανατολισμού, στο οποίο ειδικοί επιστήμονες παρέχουν συμβουλές και ενημέρωση στους καταρτιζόμενους, τόσο κατά την διάρκεια της κατάρτισης, όσο και μετάτο πέρας αυτής, σε θέματα που σχετίζονται με τη ζήτηση εργασίας, την ορθή επιλογή επαγγέλματος και τις προοπτικές συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Στη λειτουργία του γραφείου περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών στήριξης σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο στους καταρτιζόμενους, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι για την ένταξη στην αγορά εργασίας ανθρώπων μακροχρόνια ανέργων ή υποαπασχολούμενων μεγαλύτερο εμπόδιο και από την έλλειψη ειδικευμένων γνώσεων αποτελεί η αυτοπεριθωριοποίηση τους, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και η δυσκολία ένταξής τους στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Διατήρηση τακτικής επικοινωνίας με τους καταρτισθέντες, η οποία περιλαμβάνει αποστολή ερωτηματολογίου για την καταγραφή των αποτελεσμάτων της κατάρτισης στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
  • Παροχή προφορικής και έντυπης ενημέρωσης για θέματα που σχετίζονται με δυνατότητες απασχόλησης, νέες ειδικότητες, καινούργιες επαγγελματικές προοπτικές και βέβαια την προσφορά εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.
  • Δημιουργία και παροχή στους καταρτισθέντες «φακέλου εργασιακών στοιχείων» ο οποίος περιλαμβάνει ένα σωστά παρουσιασμένο βιογραφικό καθώς και λεπτομερή περιγραφή των κλίσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, όπως αυτές αποτυπώνονται από τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν και από τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτών τους στην θεωρητική κατάρτιση και των υπευθύνων του ΚΕΚ και της επιχείρησης στην πρακτική άσκηση.
  • Οργάνωση εκδηλώσεων για την παρουσίαση του προγράμματος, την επίδειξη των προϊόντων του και την επαφή των καταρτισθέντων με πιθανούς εργοδότες.

 

 
Copyright © MADCON S.A. 2005