ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΔΡΑΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το ΚΕΚ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ έχει σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και υποστήριξη (διοικητική & οικονομική) επιδοτούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, που απευθύνονται σε διάφορες κατηγορίες όπως: ανέργους, αυτοαπασχολούμενους σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις & οργανισμούς της περιοχής.

Επίσης συνεργάζεται με τους τοπικούς και τους εθνικούς δημόσιους φορείς, αλλά και με μεγάλο αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων στο χώρο της Περιφέρειας Κρήτης.

Η διαφοροποιός αξία του ΚΕΚ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ είναι η πολυσύνθετη τεχνογνωσία που διαθέτει, καθώς και η αξιοπιστία, η ευειξία και το επαγγελματικό ύφος και ήθος του, το ανθρώπινο δυναμικό του, η οργάνωσή του, η αποτελεσματικότητά του καθώς και η πληρότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Έτσι το ΚΕΚ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ μπορεί να εγγυηθεί για:
  • Ουσιαστική προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης και μέσω αυτής αναβάθμιση και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ως μοχλό ανάπτυξης.
  • Βελτίωση της τεχνογνωσίας των καταρτιζομένων και της ικάνοτητας τους να παρακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας.
  • Αύξηση της ικανότητας προσαρμογής και των δυνατοτήτων απασχόλησης των καταρτιζομένων με στόχο την ευελιξία τους.
  • Πραγματική σύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την αγορά εργασίας και με την απασχόληση.
  • Ένταξη των νέων τεχνολογιών ως εργαλείο και αντικείμενο στα προγράμματα κατάρτισης.
  • Ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό των προγραμμάτων κατάρτισης με τα δεδομένα των σύγχρονων αναγκών στην οικονομία και στην κοινωνία.
  • Ανάπτυξη και ένταξη των δεδομένων της κοινωνίας της πληροφορίας τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μεθοδολογία υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης.
  • Περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
  • Ορθολογική αξιοποίηση των Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.

Τα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών είναι:
 
Copyright © MADCON S.A. 2005